Posted by: balibago | May 2, 2010

KALUGURAN KUNG KALALAWIGAN – a letter from Among Ed

Kaluguran kung kalalawigan:

Pengaku ku pu kanita na “balang libung truck a daralan, libung singil ing mililista.” Kilub na mu pu ning 30 bulan, migit na lang kapitnang bilyun a pesus ding apalub tamu Kapitolyu at lampas lang P180M kareti ding binalik tamu anting quarry shares karing munisipiu at barangay.

Sinabi ku kanita na “balang buwis a lungub, serbisyung lumual.” Kulang la mu pu king P500M ding mengagawang proyektung pang-imprastraktura karing miyayaliwang balen. Mengaku ku at gewa tamu pin “malinis ing gawa, alang porsyentong mebulsa.”

Malinis la ring meging kontrata ning gobyernu tamu. Balang linear meter a sadia nang apapagawang dalan ning gobyernu, adua pung linear meters a sementadung dalan, ustu king sukad at kapal king parehung alaga, ing apayari tamu uling alang komisyon o SOP. Mumuling 50% ing atipid ning gobyernu lalam ning kekatamung pamanungkulan.

Libutad na pu ning kapagnasan dang itipa ra ku king luklukan ning upaya kapamilatan ning RECOUNT at RECALL kambe ning masugid dang pamangampanya ban siran da ku pangatau, migtagumpe ya pa murin ing kekayung talasuyu para gampanan ing keyang mandatu – ing linisan ya ing Kapitolyu king katiwalian.

Mas marakal la pa sanang kasuyuan ding miras kekayu nung e la mebinbin at mipayalian ding aliwa pang programang mamalagang P367.31M a inapag ku king Sangguniang Panlalawigan a panimunan nang Vice-Gov. Yeng Guiao.

Kapamilatan ning Pamisaupan Caravan, midala ing serbisyu ning Kapitolyu karing pekaliblib a baryu ning lalawigan. Ing daing da ring pakakalulu e mu miyatad Kapitolyu. Pekikuanan ta ya pang dela mismu ing Kapitolyu karing pakakalulu.

E pu kumulang king P286M ing midalang kasuyuan king larangan ning kalusugan, edukasyun, agri at akwakultura ampon kabiayan. Mitatag ne pu ing Pampanga Development Council at aliwa pang councils bilang patune ning pengaku tamung “konsultasyun at partisipasyun.” Mitatag ya rin pu ing Arts, Culture and Tourism Office ban keta “pasulungan ta’ ya ing kulturang Kapampangan” anti ning pengaku ku.

Pengaku ku ing “papagaral la ring estudyanteng mangailangan.” Kulang la mu pu king apulung libung magaral king kolehiyu ring tinanggap saup-pinansyal a minabut P49.43M.

Ginawa tamung “tune obra at e mu mangobra” ampon “kabiayan karing pakakalulu.” Miras ing P10.56M “saup pinansya” karing 2,112 “mangalating negosyu” lalam ning ABE-K program kabang 25,558 lang katau ring miyantabayanan king pamanintun dang obra.

King pamagtagumpe tamu iniang 2007, “mibalik ing dangalan ning Kapampangan.” Pengaku ku pu ing “pamanimuna kapamilatan ning mayap a alimbawa” at iti gimpanan tamung mipnung kapakumbaban kilub ning 3 banua tamung pamamuntukan.

King daratang pung May 10, 2010 ing pagkalub yu pung maulagang botu kanaku, kang Marco Lazatin at sablang kayabe ku king Cruzada at Liberal Party mandatu yang pasibayu ban misundu ing mayap a pamanungkulan king mal tamung lalawigan. Dakal pa pu ing tagimpan ming abe-abe para king Indung Kapampangan.

Pakiisip ke ing Pampanga.
Kabalen, ika man sana.

Salamat pu.

Among Ed

Another priest, Fr. Cris Cadiang is seeking political office as vice mayor of the city, pairing up with a former cop known for operating girlie bars.

Fr. Cris Cadiang claimed he has already “resigned” from his priestly duties since 2003 to prepare for his bid to run as vice mayor of Angeles City in the May 2010 elections.

The 48-year-old Cadiang will run in tandem with Tony Mamac, a retired police officer and owner of the locally famous “Club Fairway” in this city’s red light district of Barangay Balibago.

Mamac also owns and operates several nightspots and girlie bars in Tarlac and Pangasinan.

“Mamac has not denied that,” Cadiang said, referring to Mamac’s operating girlie bars and nightclubs.

“But that (moral issue) hasn’t cropped up between us yet. Our bond has been focused on governance and other issues such as poverty and garbage in the city,” he said.

Asked whether he is merely being used to sanitize Mamac’s reputation as a bar owner, Cadiang said he would be ready to confront the former cop on such moral issues should both of them emerge winners in next year’s local elections.

Cadiang said he was given a “verbal blessing” by Aniceto to work on his dispensation from the priesthood.

Angeles Bishop Virgilio Pablo David confirmed that Cadiang had earlier expressed his “desire to be dispensed from priesthood” but stressed it would not be an easy task.

Father Ed Panlilio took a leave from his priestly duties when he ran and won as governor of Pampanga in 2007.

It was not an easy task for Panlilio, since opinions had been divided on whether he could take leave of his priestly duties while trying to run the affairs of the provincial government.

Other sectors said there is no such thing as “priest on leave,” since a priest could be relieved or dispensed of his religious duties by the Catholic Church even without his consent.

Aniceto earlier stated that there would be no turning back if a priest seeks dispensation of his duties from the Catholic Church, pointing out the original covenant of a priest is with God.

Cadiang said his priestly powers were suspended after he “resigned” from priesthood in 2003.

He recalled sending Aniceto three letters of resignation before the archbishop allowed him to resign.

But without formal dispensation from the Church’s tribunal, Cadiang admitted he could still be legally considered a priest.

Cadiang also admitted that he got married and has two children by that marriage.

Categories